نمونه سوالات آزمون بانکداری ویژه داوطلبان استخدامی بانک ها و شرکت ها

آزمون بانکداری (۱)

۱ مشخصات داوطلب
۲ سوالات ۱ تا ۱۰
۳ سوالات ۱۱ تا ۲۰
۴ سوالات ۲۱ تا ۳۰
۵ سوالات ۳۱ تا ۴۰
۶ پایان آزمون