نمونه سوالات آزمون بانکداری ویژه داوطلبان استخدامی بانک ها و شرکت ها

آزمون بانکداری (1)

1 مشخصات داوطلب
2 سوالات 1 تا 10
3 سوالات 11 تا 20
4 سوالات 21 تا 30
5 سوالات 31 تا 40
6 پایان آزمون