دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه مهندسی فضای سبز – کد ۱۳۲۸
دریافت دفترچه  زبان روسی – کد ۱۱۲۲
دریافت دفترچه  زبان آلمانی – کد ۱۱۲۴
دریافت دفترچه مشاوره – کد ۱۱۴۳
دریافت دفترچه آماد- کد ۱۱۵۶
دریافت دفترچه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری – کد ۱۳۰۱
دریافت دفترچه زراعت و اصلاح نباتات – کد ۱۳۰۳
 دریافت دفترچه  علوم و مهندسی باغبانی- کد ۱۳۰۵
 دریافت دفترچه  ترویج وآموزش کشاورزی- کد ۱۳۰۶
دریافت دفترچه  علوم و مهدسی جنگل – کد ۱۳۰۷
دریافت دفترچه علوم دام و طیور-کد ۱۳۰۹
دریافت دفترچه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد ۱۳۱۲
دریافت دفترچه علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -۱۳۱۳
دریافت دفترچه بیماری شناسی گیاهی – کد ۱۳۱۵
دریافت دفترچه علوم و مهندسی محیط زیست – کد ۱۳۱۷
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت – کد ۱۱۴۲
دریافت دفترچه علوم و مهندسی آب – کد ۱۳۰۲
دریافت دفترچه اقتصاد کشاورزی – کد ۱۳۰۴
دریافت دفترچه  مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک – کد ۱۳۰۸
دریافت دفترچه علوم و مهندسی شیلات – کد ۱۳۱۱
دریافت دفترچه مدیریت و کنترل بیابان – کد ۱۳۲۱
دریافت دفترچه  روان شناسی- کد ۱۱۳۳
دریافت دفترچه  مهندسی مکانیک بیو سیستم – کد ۱۳۱۹
دریافت دفترچه علوم تربیتی- کد ۱۱۱۷
دریافت دفترچه علوم زمین – کد ۱۲۰۱
دریافت دفترچه مهندسی مکانیک – کد۱۲۶۷
دریافت دفترچه مهندسی معدن – کد ۱۲۶۸
دریافت دفترچه  حسابداری- کد ۱۱۳۴
دریافت دفترچه  زیست شناسی سلولی و مولکولی کد ۱۲۰۶
دریافت دفترچه  آمار – کد ۱۲۰۷
دریافت دفترچه  ریاضی – کد ۱۲۰۸
دریافت دفترچه  فیزیک – کد ۱۲۰۴
دریافت دفترچه  مهدسی برق – کد ۱۲۵۱
دریافت دفترچه زبان فرانسه  – کد ۱۱۴۳و۱۱۱۷

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه  حقوق- کد ۱۱۲۶
دریافت دفترچه  شیمی – کد ۱۲۰۳
دریافت دفترچه  مهندسی شیمی- کد۱۲۵۷
دریافت دفترچه مهندسی صنایع – کد ۱۲۵۹
دریافت دفترچه مهندسی نقشه‎برداری – کد ۱۲۶۳
 دریافت دفترچه  مهندسی عمران- کد ۱۲۶۴
 دریافت دفترچه  مهندسی مواد و متالوژی- کد ۱۲۷۲
دریافت دفترچه   مهندسی کامپیوتر- کد ۱۲۷۷
دریافت دفترچه مهندسی نساجی – کد ۱۲۸۳
دریافت دفترچه  ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست – کد ۱۲۹۴
دریافت دفترچه معماری – کد ۱۳۵۲
دریافت دفترچه  هنرهای موسیقی – کد ۱۳۶۰
دریافت دفترچه طراحی پارچه و لباس – کد ۱۳۶۴
دریافت دفترچه علوم جغرافیایی – کد ۱۱۰۲
دریافت دفترچه  علوم اقتصادی – کد ۱۱۰۵
دریافت دفترچه  علوم ورزشی – کد ۱۱۰۶
دریافت دفترچه  علوم اجتماعی- کد ۱۱۰۸
دریافت دفترچه مجموعه فلسفه – کد ۱۱۱۶
دریافت دفترچه  علوم سیاسی و روابط بین‎الملل – کد ۱۱۳۰
دریافت دفترچه تاریخ – کد ۱۱۰۷
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق – کد ۱۱۱۲
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام – کد ۱۱۱۳
دریافت دفترچه ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – کد ۱۱۱۴
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) – کد ۱۱۱۵
دریافت دفترچه  زبان فرانسه – کد ۱۱۲۰
دریافت دفترچه  زبان انگلیسی – کد ۱۱۲۱
دریافت دفترچه باستان‎شناسی – کد ۱۱۳۲
دریافت دفترچه  مدرسی معارف اسلامی – کد ۱۱۵۲
 دریافت دفترچه  هنرهای نمایشی و سینما – کد ۱۳۵۷
 دریافت دفترچه  هنرهای تصویری و طراحی – کد ۱۳۵۸
 دریافت دفترچه  رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین – کد ۱۱۶۱
 دریافت دفترچه مجموعه علوم قرآن و حدیث – کد ۱۱۱۱
 دریافت دفترچه فرماندهی و مدیریت انتظامی – کد ۱۱۶۰
 دریافت دفترچه  زبان عربی – کد ۱۱۰۴
دریافت دفترچه بیوشیمی بالینی – کد ۱۵۰۹
دریافت دفترچه زبان فرانسه حقوق  – کد ۱۱۲۶
دریافت دفترچه زبان آلمانی و فرانسه – کد ۱۱۰۸- ۱۱۱۶-۱۱۳۰
دریافت دفترچه زبان ادبیا ت فارسی – کد ۱۱۰۱

 

 

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – زبان فرانسه -مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ –  مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۸- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹- زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ –  علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ –  محیط زیست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ –  مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۵ –  فوتونیک
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ -علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ –  علوم محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ –  مهندسی نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ –  مهندسی فناوری اطلاعات
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ –  مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۵-آموزش مهندسی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی بازرسی فنی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست HSE
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه ۱۵۱۰- سم شناسی
دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-  اطلاعات
دریافت دفترچه ۱۲۸۶-مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

منبع: سایت سنجش

 

مقاله بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی چهارطاقی تمیور لنگ)

مقاله بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی چهارطاقی تمیور لنگ)

مقاله بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی چهارطاقی تمیور لنگ)

بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید بر آثار

تاریخی و باستانی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چهارطاقی تمیور لنگ)

چکیده

یکی از مشکلاتی که جهان امروز با آن روبرو است حفظ توسعه گردشگری پایدار مناطق می باشد.

در کشور ما ایران برنامه ریزی در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته و باعث شده فعالیت در این خصوص سود آوری چندانی نداشته باشد

این تحقیق با هدف ارزیابی مدیریت و برنامه ریزی در ابعاد مختلف جهت توسعه گردشگری تهیه گردیده است.

روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن توسط کارشناسان و محققین تائید

و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۷۷/۰ می باشد.

در این تحقیق ۱۶۰ پرسشنامه توزیع گردید.

پس از جمع آوری داده های پرسشنامه، با استفاده از نرم افزارهای SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

نتیجه تحقیقات با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و آزمون t تک نمونه ای این مطلب را روشن می کند

که بعد کالبدی فضایی، بعد فرهنگی اجتماعی بعد اقتصادی برنامه ریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد.

برنامه ریزی توسعه گردشگری، در زمینه کالبدی- فضایی و زمینه فرهنگی۔ اجتماعی و اقتصادی در این منطقه بخوبی اجرا نشده است.

مدیریت برنامه ریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان گردشگران در این منطقه دارد

که ۵۰ درصد از این رابطه مربوط به برنامه ریزی در زمینه کالبدی- فضایی است.

همچنین مشخص گردید در این منطقه عملکرد مناسبی از نظر برنامه ریزی وجود ندارد مخصوصا در زمینه کالبدی-فضایی این عملکرد ضعیف ارزیابی شده است.

چهارطاقی تیموری

مقبره چهار تاقی یا چهارطاقی تیموری در شرق شهرستان شیروان واقع در شهر زیارت بنا شده است

و مربوط به دوره تیموریان است و این اثر در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۸۰۸ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بنای چهارطاقی یا مقبره تیموری شیروان که متعلق به یکی از سرداران معروف تیمور گورگانی («عید خواجه») است

و از مصالحی از قبیل خشت و آجر ساخته ‌شده و در مواردی با چوب استحکام‌ بخشی شده است.

معماری

این بنا با توجه به ویژگی‌های معماری و کاربری از آثار منحصربه ‌فرد استان خراسان شمالی است که دارای ویژگی آرامگاهی است.

اگر چه در سنگ‌ نوشته قبر داخل مقبره تاریخ این اثر تاریخی ۷۸۵ ه.ق عنوان شده است،

اما اطلاعات کافی از زمان دقیق ساخت خود بنا موجود نیست و در متون هم به ساخت آن اشاره نشده

و بخش‌های کمی از کتیبه باقی‌مانده و سنگ بنا نیز از محل اصلی به سرقت رفته است.

همچنین با وجود انتساب این بنا به دوره تیموری، «هشت‌ضلعی» بودن سقف و همچنین سردابه‌ای بودن آن،

گمانه هم‌دوره بودن با دوره ایلخانی را قوی‌تر می‌کند.

دانلود مقاله با فرمت PDF

دانلود مقاله با فرمت Word

 

واژگان کلیدی: گردشگری ، مدیریت و برنامه ریزی ، آثار تاریخی ، چهارطاقی تیمور ، خراسان شمالی

معرق بهترین هنر برش چوب ، سنگ ، فلز

معرق بهترین هنر برش چوب ، سنگ ، فلز

معرق کاری بهترین هنر برش چوب ، سنگ ، فلز

طرح معرق کاری روی چوب

معرق کاری هنری است که از برش چوب، ساخت قطعه های چوبی جهت تهیه وسایلی همانند میز، تابلو، قفسه و اشکال مختلف استفاده می شود.

در هنر معرق از انواع مختلف چوب استفاده می شود که معمولا جنس استفاده شده از چوب های درختی، صدف ها، کانی ها و دیگر موارد به کار گرفته شده در این صنعت می باشند.

تاریخچه هنر معرق به قرن ششم هجری در دوره سلجوقیان مورد استفاده قرار گرفته است بر میگردد در آغازین این هنر مورد استفاده در امر تزئین و نقاشی و زیباسازی سطوح و سطح میزها بوده است.

۵ رنگ در نقوش اسلیمی مورد استفاده قرار گرفته است در چوب هایی همانند چوب آبنوس، گلابی، فوفل، سنجد و توت

معرق یکی از هنرها و صنایع دستی شناخته می شود که در آن اجسام و شکل های مختلفی را بوسیله چوب شکل و تراش می دهند.

معرق کاری چیست ؟

معرق کاری چسباندن و کنارهم قراردادن تکه های برش خورده چوب یا فلز یا هر چسمی که از آنها یک تصویر و نقش آفریده شود.

معرق یک اثر هنری است در آن تکه هایی از چوبکنار یکدیگر قرار میگیرند تا یک محصول درست شود.

این نوع معرق می تواند از چوب باشد، فلز باشد، سنگ باشد و …

معرق کاری یک هنر زیباسازی در جلوه دادن اشکال بهم ربخته در کنار یکدیگر است.

خارق العاده ترین معرق ها در قرن هشتم هجری را می توان توسط هنرمندان ایرانی دید.
این هنر کهن را با زیباترین اشکال هندسی ایرانیان توانستند با به کارگیری علم ریاضی ایجاد کنند.
معرق کاشی تا قبل از این دوران بیشتر رایج بوده ولی معرق را بر روی سطوح کوچکتر و ظریف تر نیز هنرمندان ایرانی مورد استفاده قرار دادند.
معرق کاری و کاشی معرق را در اکثر شهرهای ایران (اصفهان، تبریز، یزد، کاشان و …) می توان دید.

این هنر با استفاده از دوربری چوب و ترکیب اشکال و رنگ های محتلف در کنار یکدیگر شکل می گیرد.

صنایع دستی و هنری اکثر شهرهای تاریحی ایران مثل اصفهان از معرق چوب استفاده شده است.

دی وی دی طرح معرق کاری روی چوب

دی وی دی طرح معرق کاری روی چوب

معرق کاری: از آغاز تا به امروز

معرق چوب از همان ابتدا برای تزئین به کار گرفته شد.
اغلب برای زیبایی سطح میز، بوفه، کتابخانه و لوازم چوبی از نقش هایی اسلیمی استفاده می شد.
مناسب ترین چوب های رایج در معرق چوب نیز آبنوس، گلابی، توت و سنجد است که هر کدام در رنگ و بافت متفاوتی وجود دارند.

انواع زمینه در معرق کاری چیست

معرق کاری هنر چیدمان ریز در کنار یکدیگر است اما این تکه های کوچک نمی توانند به تنهایی استحکام لازم را داشته باشند بلکه می بایست بر روی سطحی قرار گیرند.
به سطحی که معرق بر روی آن انجام می شود زمینه گویند.
در معرق کاری به طور معمول دو نوع زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.

 •  معرق زمینه چوب
 • معرق زمینه پلی استر

معرق در هر زمینه ای که کار شود می تواند به صورت تزئینی و یا کاربردی به کار گرفته شود منبت را می توان برای نمای راه پله، درب، سطح میز، قاب پنجره، اجناس تزئینی مورد استفاده قرار داد.
تنها چیزی که می توان ارزش معرق کاری را بیشتر کند تکه های چوب به کار رفته در آن است که باید ضخامتی بین ۲ تا ۳ میلیمتر بوده و از چوب هایی سالم و بدون ترک خوردگی و یا پوسیدگی استفاده شود.
بدیهی است هر چه چوب خشک تر باشد بهتر است و امکان ترک خوردن در آینده وجود ندارد.

معرق کاری و جایگاه آن در دکوراسیون داخلی

در دکوراسیون داخلی، معرق کاری اهمیت زیادی دارد.
خلاقیت با دستان هنرمند معرق کار و استفاده از ابزارهایی ساده در نماسازی و
تزیینات دکوراسیون داخل منازل به کار گرفته می شود.
لابی آپارتمان یکی از اماکن پرکاربرد هنر معرق در ساختمان های مسکونی است
که جلوه بصری بسیار زیبایی نیز دارد.

دی وی دی طرح معرق کاری روی چوب

دی وی دی طرح معرق کاری روی چوب

 

جهت دانلود انواع طرح های معرق به لینک زیر مراجعه نمایید.

دانلود طرح های معرق چوبی

کلمات کلیدی: طرح معرق کاری ساده برای مدرسه ، طرح معرق رایگان ، طرح معرق کاری ساده حیوانات ، طرح معرق کاشی ، طرح معرق ماشین ، طرح معرق نوشته ، طرح معرق ساعت ، معرق چوب ساده ، انواع معرق کاری

افزونه درگاه پرداخت بانک پاسارگاد

افزونه درگاه پرداخت بانک پاسارگاد

افزونه درگاه پرداخت بانک پاسارگاد

دانلود رایگان افزونه درگاه پرداخت بانک پاسارگاد

افزونه درگاه پرداخت بانک پاسارگاد یک پلتفرم کامل برای اتصال سایت به بانک جهت پرداخت های الکترونیک می باشد.

سایت شما با استفاده از این افزونه قادر خواهد بود تا تمامی تراکنش های خرید و پرداخت های الکترونیک فروش محصولات فروشگاه شما را بصورت اتوماتیک انجام دهد.

قابلیت ها و کاربردهای افزونه عبارتند از:

 • صفحه تنظیمات درگاه پرداخت
 • تعیین واحد پولی اتوماتیک
 • نمایش کد رهگیری پرداخت
 • ذخیره کد رهگیری پرداخت
 • پشتیبانی از بانک بانک پاسارگاد
 • قابلیت نوشتن نام دلخواه درگاه بانکی به مشتری در هنگام انتخاب و پرداخت وجه
 • تطابق و سازگاری با آخرین نسخه فروشگاهی ووکامرس
 • پشتیبانی از واحدهای پولی ریال ، تومان و هزار تومان
 • تنظیم پیام دلخواه در هنگام بازگشت از سایت بانک
 • انتقال مستقیم یا غیر مستقیم به صفحه بانک (جدید)

قابلیت های کلی:

 • پشتیبانی از بانک بانک پاسارگاد
 • قابلیت نوشتن نام دلخواه درگاه بانکی به مشتری در هنگام انتخاب و پرداخت وجه
 • سازگار با آخرین نسخه ووکامرس
 • پشتیبانی رایگان
 • پشتیبانی از واحد پولی ریال ، تومان و هزار تومان
 • قابلیت تنظیم پیام دلخواه در هنگام بازگشت از بانک
 • امکان انتقال مستقیم یا غیر مستقیم به صفحه بانک (جدید)

کلمات کلیدی: افزونه درگاه پرداخت پاسارگاد ، دانلود رایگان افزونه درگاه پرداخت بانک پاسارگاد ، افزونه وردپرس پاسارگاد ، بانک پاسارگاد