آگهی جذب وبکارگیری نیرو در دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی

 

آگهی جذب وبکارگیری نیرو در دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی

آگهی جذب وبکارگیری نیرو در دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی

آگهی جذب وبکارگیری نیرو در دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خراسان شمالی درنظردارد بمنظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش خود از محل مجوز شماره ۹۰۲/۲۰۹/د مورخه ۱۸/۲/۹۷ معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع،تعداد ۱۰۶ نفر از افراد واجد شرایط رادر رشته شغل های جدول ذیل از طریق آزمون عمومی ،تخصصی ومصاحبه پس از طی مراحل گزینش در قالب قرارداد کار معین (تبصره ۵ ماده ۳۱ آئین نامه اداری واستخدامی )بکارگیری نماید.

متقاضیان محترم جهت آگاهی از شرائط ونحوه ثبت نام به آدرس www.est2.nkums.ac.ir مراجعه نمایند.ضمنا مهلت ثبت نام از تاریخ ۱۷ / ۰۹ / ۹۷ لغایت ۲۲ / ۰۹ / ۹۷ می باشد واین فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دانلود دفترچه راهنمای استخدامی

تذکرمهم: داوطلبان علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی، می بایست دارای معدل تحصیلی حداقل ۱۴باشند.
شرایط عمومی :
.۱داشتن تابعیت ایران
.۲تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
.۳التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
.۴انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی(ویژه آقایان)
.۵عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدروروانگردان
.۶نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
.۷داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند )طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه
طب کار دانشگاه)
.۸عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
.۹داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند
. ۱۰داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی، پیمانی وقراردادی واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و یا
بازخرید خدمت آنها باشند
شرایط اختصاصی :
داشتن حداقل ۱۸سال و حداکثر ۳۰سال سن تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، ۳۵سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی، ۴۰سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۴۵سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری وبالاترتا تاریخ انتشار آگهی.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
– جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵درصد به بالا، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یاسپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاونت توسعه مدیریت ومنابع جهاد کشاورزی ویا ستاد مشترک نیروهای مسلح)درخصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح ونیروهای وظیفه( از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
– افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵سال.
– رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.
-سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی
شاغل که بصورت غیر مستقیم واز طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با
دانشگاه ویا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ،به خدمت اشتغال دارند ،حداکثر به میزان ۱۵
سال(طبق سابقه بیمه)
– سنوات شرکتی داوطلبانی که بصورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه ویا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان
وآموزش پزشکی با شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند ودر تاریخ آزمون با موسسه قطع
همکاری نموده اند به میزان ۵سال (طبق سابقه بیمه)
-داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری ویا در قالب تمدید طرح)را با استناد قانون خدمت
پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند ،به میزان انجام خدمت فوق .
– مدت خدمت سربازی انجام شده.

*ضوابط ومقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان:
الف(مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان در رشته های دارای طرح(اجباری)می بایست دارای معافیت یا گواهی
پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره :۱مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان رشته های
“اجباری”که در حین انجام خدمت قانونی در واحد های
تابعه این دانشگاه می باشند در صورتی مجاز به ثبت نام می باشند که از میزان تعهدات آنان حداکثر ۳ماه باقی مانده
باشد(ملاک عمل برای محاسبه حداکثر سه ماه،از تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد)
تبصره :۲در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۴۵مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶وزارت متبوع، نسبت به
تمدید طرح آنان اقدام شده است، همچنین داوطلبانی که به استناد بند ۱بخشنامه شماره /۲۰۹/۱۵۹۱د مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، در مدت باقیمانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواهی »پایان طرح« ندارند و »گواهی اشتغال« به طرح برای اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمناً مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاه های علوم پزشکی نیز شرکت نمایند.
ب(مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می توانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند که
موافقت »انصراف از طرح« دانشگاه محل گذراندن طرح را ارائه نمایند.
*شرایط اختصاصی وضوابط پذیرش رشته های شغلی حیطه فوریت های پزشکی:
در خصوص مشاغل »کارشناس فوریتهای پزشکی«، » کاردان فوریتهای پزشکی«، »کارشناس ارتباطات و عملیات (پرستار)
علاوه بر شرایط فوق الذکر، داشتن شرایط ذیل نیز الزامی می باشد :
۱ـ داشتن سلامت کامل جسمانی و عدم ابتلا به بیماریهای مزمن، واگیر و صعب العلاج مانند دیابت، فشار خون، آسم،نارسایی کلیه، بیماریهای پیشرفته قلبی و مانند اینها.
۲ـ نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب و روان.
۳ـ نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلتی بخصوص اندام ها (که مغایر با توان فیزیکی پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح وظایف سازمانی باشد).
۴ـ داشتن قدرت تلکم طبیعی زبان (نداشتن لکنت زبان).
۵ـ داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل.
در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریتهای پزشکی« و »کاردان فوریتهای پزشکی« علاوه بر شرایط مندرج در بندهای قبلی برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی می باشد :
۱ـ دارای قد ۱۶۵سانتی متر و بالاتر.
۲ـ دارای شاخص توده بدنی
(Index Body Mass) BMIکمتر از ۳۰و بیشتر از .۱۹
تذکر :اندازه گیری
قدو “” BMIاولین مرحله از مصاحبه می باشد ودر صورتی که داوطلب هریک از شرائط را احراز ننماید، از انجام سایر مراحل مصاحبه )تست آمادگی جسمانی،آزمایشات پاراکلینیکی و…(باز می ماند.
۳ـ دارای گواهینامه رانندگی با آمبولانس )ب (۲یا پایه دوم.

تبصره : داوطلبان دارای گواهینامه )ب (۱چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند، در صورت قبولی در آزمون، بایستی تعهد
محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه )ب (۲یا پایه دوم را تا پایان یک سال از زمان مصاحبه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد.
۴ـ داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح (بدین منظور از حداکثر ) (۳سه برابر داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویت ها و امتیازات کسب شده در آزمون کتبی، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد)
نکته : اولویت پذیرش در خصوص رشته های شغلی »کارشناس فوریت های پزشکی« و »کاردان فوریتهای پزشکی« در شرایط برابر با فارغ التحصیلان رشته فوریت های پزشکی است.

مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام:

صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:
-۱مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی
-۲کارت ملی
-۳شناسنامه عکسدار
-۴کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران)
-۵مدارک دال بر ایثارگری(ویژه داوطلبان ایثارگر/ارائه گواهی ازاداره کل بنیاد شهید استان)
-۶مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)
-۷مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریک از موارد هشت گانه ذکر شده در ذیل بند (امتیازات وسهمیه های قانونی)
تذکر :۱با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان )به ویژه مدارک ایثارگری،بومی بودن،گواهی اشتغال بکار ومعلولین عادی( مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد ، هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب از سایر فرایند جذب حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.ضمنادر صورت نیاز،مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید وتطبیق اولیه انجام شده ،ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
تذکر:۲ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت ازتحصیل،معافیت دائم وپایان خدمت نظام وظیفه،تاریخ شروع به طرح)جهت افرادی که در دوران طرح اجباری می باشند(،پایان طرح آخرین روز ثبت نام وملاک محاسبه سن اولین روز ثبت نام می باشد .
*اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی:
.۱تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی(تقاضانامه ثبت نام)؛
.۲اسکن مدرک تحصیلی مندرج در آگهی
.۳اسکن فیش بانکی
.۴اسکن شناسنامه و کارت ملی
.۵اسکن عکس: داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس
شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:
عکس ۳ ×۴که در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ(.
عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPGباشد.
اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰ × ۳۰۰و حداکثر ۳۰۰× ۴۰۰پیکسل باشد.
تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۱۰۰کیلوبایت بیشتر باشد.
حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تذکر: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و…..( قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل
عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر :۳در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
-۳تاریخ و پرداخت وجه ثبت نام:
ثبت نام به صورت اینترنتی از روزشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۷لغایت روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۲انجام خواهد پذیرفت.
متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت موسسه به نشانی:
www.nkums.ac.ir مراجعه وپس از پرداخت مبلغ۳۶۰۰۰۰ریال(سیصد وشصت هزار ریال) ریال به حساب ۸۴۷۵۳۶۹۰۹۳ تحت عنوان درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی نزد بانک ملت مرکزی بعنوان حق شرکت آزمون قراردادی نسبت به اسکن فیش پرداختی و تکمیل فرم ثبت نام وارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.
– لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
– متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل بکارگیری نزدخود نگهداری نمایند.
– به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
تذکر :۴ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد رهگیری می باشد و پس از تایید نهایی فرم اینترنتی توسط داوطلب ، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد .
زمان برگزاری و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
-۴/۱کارت ورود به جلسه امتحان درروزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷و ۹۷/۰۹/۲۸از طریق سایت اینترنتی موسسه به نشانی:

www.nkums.ac.ir یا مراجعه حضوری قابل چاپ خواهد بود همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان درهنگام توزیع کارت متعاقبا به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
تذکر:۵همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد درغیر این صورت ازورود افراد به جلسه ممانعت بعمل خواهد آمد.
تذکر:۶با توجه به اینکه اعلام نتیجه اولیه(معرفی افراد برای بررسی مدارک)بر اساس اطلاعات ثبت نامی(خوداظهاری)داوطلبان وامتیازات وسهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد،به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک،هرگونه تغییر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد،کل فرایند اعلام نتیجه را با اختلال مواجه می سازد،لذا لازم است ورود اطلاعات مذکور(انتخاب اولویت بومی،وضعیت ایثارگری،سنوات خدمت شرکتی)در فرم تقاضانامه ثبت نام(بخصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد)با دقت وصداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی،امکان اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد وداوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

دانلود دفترچه راهنمای استخدامی

لینک ثبت نام اینترنتی

مطالعه بیشتر