دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۴

 

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
سایت سنجش سایت کافی نت باران
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دانلود ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دانلود ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دانلود ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود دانلود ۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دانلود ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دانلود ۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود دانلود ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دانلود ۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دانلود ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود دانلود ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود دانلود ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود دانلود ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود دانلود ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود دانلود ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دانلود ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دانلود ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دانلود ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دانلود ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود دانلود ۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دانلود ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود دانلود ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
زبان فرانسه 
دانلود
زبان فرانسه 
۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود دانلود ۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دانلود ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود دانلود ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود دانلود ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود دانلود ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود دانلود ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دانلود ۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دانلود ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود دانلود ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود دانلود ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود دانلود ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دانلود ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود دانلود ۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دانلود ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱

دانلود دفترچه شماره ۲

دانلود دفترچه شماره ۱

دانلود دفترچه شماره ۲

۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دانلود ۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دانلود ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دانلود ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود دانلود ۱۱۵۶ – اماد
دانلود دانلود ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود دانلود ۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود دانلود ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود دانلود ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود دانلود ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دانلود ۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود دانلود ۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود دانلود ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دانلود ۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دانلود ۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دانلود ۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
دانلود دانلود ۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دانلود ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود دانلود ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دانلود ۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود دانلود ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دانلود ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دانلود ۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دانلود ۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود دانلود ۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دانلود ۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دانلود ۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود دانلود ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دانلود ۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود دانلود ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دانلود ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دانلود ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دانلود ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دانلود ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دانلود ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دانلود ۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دانلود ۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دانلود ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دانلود ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دانلود ۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود دانلود ۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دانلود ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دانلود ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دانلود ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دانلود ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دانلود ۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دانلود ۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دانلود ۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دانلود ۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دانلود ۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دانلود ۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دانلود ۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دانلود ۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دانلود ۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دانلود ۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دانلود ۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دانلود ۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دانلود ۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دانلود ۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دانلود ۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دانلود ۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود دانلود ۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دانلود ۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دانلود ۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دانلود ۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دانلود ۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دانلود ۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دانلود ۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دانلود ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود دانلود ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود دانلود ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دانلود ۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود دانلود ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود دانلود ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دانلود ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود دانلود ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دانلود ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دانلود ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دانلود ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دانلود ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود دانلود ۱۳۶۳ – فرش
دانلود دانلود ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود دانلود ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دانلود ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دانلود ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دانلود ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دانلود ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دانلود ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دانلود ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود دانلود ۱۵۱۰-سم شناسی
دانلود دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دانلود زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
دانلود دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

جهت حمایت از ما کلیک نمایید.

منبع: سایت سازمان سنجش